Standardy

Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich określają, obowiązujące w Stowarzyszeniu Im. Teresy Kras:

-        zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;

-        zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;

-     procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury "Niebieskiej Karty";

-        osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;

-      zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;

-        zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;

-        zasady przeglądu i aktualizacji standardów;

-        sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego. 

W zakresie działalności związanej z usługami o charakterze usług hotelarskich, Standardy, w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju prowadzonych usług, określają również:

-        zasady zapewniające bezpieczne relacje między personelem obiektu hotelarskiego a małoletnim, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;

-        zasady i procedury identyfikacji małoletniego przebywającego w obiekcie hotelarskim i jego relacji w stosunku do osoby dorosłej, z którą przebywa w tym obiekcie;

-        zasady i procedury reagowania w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że dobro małoletniego znajdującego się na terenie obiektu hotelarskiego lub korzystającego z usług turystycznych jest zagrożone;

 W Standardach określono także:

-        wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone;

-        zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;

-        procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie;

-        zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

 

W Standardach uwzględniono sytuację dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Standardy sporządzono, mając na względzie konieczność ich zrozumienia przez osoby małoletnie, w tym w wersji zupełnej oraz w wersji skróconej, przeznaczonej dla małoletnich.

Standardy Ochrony Małoletnich Stowarzyszenia Im. Teresy Kras podlegają co najmniej raz na 2 lata, ocenie w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Wnioski z przeprowadzonej oceny są pisemnie udokumentowane.

Stowarzyszenie Im. Teresy Kras udostępnia Standardy Ochrony Małoletnich na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w swoim biurze, i w innych miejscach prowadzenia swojej działalności, w wersji zupełnej oraz skróconej, przeznaczonej dla małoletnich.

standardy_plakat.jpg

Do pobrania